Vezi continutul

Anunț

Compania ”CAROSAM SUD” SRL, o filială a companiei Heliomed (Franța), a ințiat proiectul „Construcţia şi punerea în funcțiune a Centralei Electrice Eoliene „Căușeni” cu puterea totală instalată de 60 MW”. Proiectul va contribui la implementarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a energiilor regenerabile adoptate de către Republica Moldova. Prin dezvoltarea proiectului CEE „Căuşeni” este propusă instalarea a 24 de turbine eoliene în extravilanul satului Opaci, r-nul Căușeni.

Proiectul CEE „Căușeni” va fi realizat în scopul:

  • producerii de energie electrică pe baza energiei cinetice a vântului, ca resursă naturală regenerabilă şi nepoluantă;
  • furnizării energiei electrice la consumatori prin racordarea CEE ”Căușeni„ la Sistemul Electric Naţional;
  • asigurării unei alternative la resursele de gaze naturale, cărbune şi petrol, prin valorificarea resurselor regenerabile.

La solicitarea companiei ”Carosam Sud” SRL,  ”Ecologie-Expert”SRL, a realizat documentația de evaluare a impactului asupra mediului (DEIM) la nivel național conform deciziei Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 01/01 – 2154 din 20 decembrie 2017 și în baza legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Prin realizarea DEIM-ului s-a efectuat evaluarea potenţialului impact asupra mediului de la activitatea planificată, precum şi s-a determinat măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea şi eliminarea, dacă este posibil, a impactului negativ asupra factorilor de mediu. La etapele dezvoltării DEIM publicul este implicat prin informarea, consultarea şi participarea activă a acestuia la luarea deciziilor de mediu

Drept urmare se prezintă spre consultare publică  documentația de evaluare a impactului asupra mediului care a fost depusă la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la data de 03 martie 2018.

Deasemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la primăria s. Opaci, r-nul Căușeni și la sediul  ”Carosam Sud” SRL .

Termenul de prezentare a comentariilor în scris este – 05 aprilie 2018.

Publicul interesat are posibilitatea de a participa la dezbaterile publice ce vor avea loc la Casa de Cultura din s. Opaci, r-nul Căușeni la data de 22 martie 2018, ora 10.00

Contacte ”CAROSAM SUD” SRL:

mun. Chișinău, str. Gr. Ureche, 69

tel/fax: 079523506

persoană de contact: Veaceslav Afanasiev

mob: 068612172

e-mail:veaceslav.afanasiev@gmail.com

Causeni_DEIM_Anexe_27.02.2018

Anunț

S.C. “Reciclare” S.R.L. planifică să fie construit pe teritoriului S.C. „Pietriș” S.A. un poligon/depozit pentru recepționarea, sortarea, reciclarea, reutilizarea, depozitarea și înhumarea deșeurilor inerte din construcții care se găsește în extravilanul din mun. Chișinău, s. Ghidighici.

În componenţa amplasării obiectului propus se prevede utilizarea infrastructurii de recepție existente și instalarea echipamentelor mobile noi de producere ale complexului de concasare-sortare, de depozitare, administrative. Pentru sortarea deșeurilor de construcție se va utiliza complexul de concasare-sortare mobil pentru a produce diferite fracţii, care apoi se va folosi la construcţia drumurilor, obiectelor industriale şi civile.

Conform deciziei Nr. 56 din 07.12.2015, emisă de Ministerul Mediului se prevede că această activitate să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. Drept urmare S.C. “Reciclare” S.R.L. prezintă spre consultare publică  Documentația de Evaluare a Impactului Asupra Mediului care a fost depusă la Ministerul Mediului la data de 14 decembrie 2016 și publicată pe situl ministerului la adresa: http://mediu.gov.md/images/Anunturi/DEIM-%20REciklare.pdf

Documentația de Evaluare a Impactului Asupra Mediului include descrierea activității planificate, posibilele impacte asupra mediului și modalitățile de atenuare.

Pentru toți cei interesați, Documentația privind evaluarea impactului asupra mediului  poate fi solicitată integral de la consultant sau accesând direct pagina web:

DEIM-Reciclare

Deasemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la primăria s. Ghidighici și sediul Consultantului.

La data de 24 ianuarie 2017, la ora 11.00, în incinta primăriei Ghidighici este preconizată discutarea publică a  Documentația de Evaluare a Impactului Asupra Mediului. Invităm toate părțile interesate să participe la aceste discuții sau să vină cu comentarii în scris.

Termenul de prezentare a comentariilor este – 30 ianuarie 2017.

Contacte:

Str. Alba Iulia, nr.75, Bloc G,  Et.2, of.212, Or. Chişinău, MD-2071, Republica Moldova Tel/Fax: (+37322) 84 45 99

GSM: (+373-682) 30196

e-mail: office@ecoexpert.md

 

DEIM-Reciclare

S.C. “Reciclare” S.R.L. planifică să fie construit pe teritoriului S.C. „Pietriș” S.A. un poligon/depozit pentru recepționarea, sortarea, reciclarea, reutilizarea, depozitarea și înhumarea deșeurilor inerte din construcții care se găsește în extravilanul din mun. Chișinău, or. Vatra str. Feroviarilor, 10.
În componenţa amplasării obiectului propus se prevede utilizarea zonelor existente de depozitare, administrative și de producere ale complexului de concasare-sortare. Pentru sortarea deșeurilor de construcție se va utiliza complexul de concasare-sortare existent ce se folosește la moment pentru a produce piatră spartă din piatră de calcar de diferite fracţii, care apoi se foloseşte la construcţia drumurilor, obiectelor industriale şi civile.
Conform deciziei Nr. 56 din 07.12.2015, emisă de Ministerul Mediului se prevede că această activitate să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. Drept urmare S.C. “Reciclare” S.R.L. prezintă spre informare programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului.
Programul dat include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului asupra mediului. Tot aici a fost prezentat structura documentației privind evaluarea impactului asupra mediului precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului, ținând cont de particularitățile activității planificate și dificultățile condițiilor naturale, sociale și de ordin tehnologic.
Pentru toți cei interesați, atât programul cât și cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pentru implimentarea proiectului pot fi solicitate integral de la inițiator sau accesând direct fisierele de mai jos. Deasemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la primăriile orașului Chișinău, or. Vatra dar și la primăria or. Ghidighici.
Termenul de prezentare a comentariilor este – 24 martie.

Consultant proiect:  “Ecologie-Expert” S.R.L.
Telefon: 022 745661
Mobil: 068230196
e-mail: office@ecoexpert.md

Pentru mai multe detalii vezi documentele atașate

Cerere_AP_Reciclare_final

program_cariera_Reciclare_23.02.2016

Snapshot_2014-01-15_120507
ELABORAREA PROIECTULUI DE EXECUŢIE PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE IN S. ȚOLICA ȘI BOBOCICA R. CANTEMIR continua sa citesti…

e

Studiul de fezabilitate este iniţiat la comanda Primăriei sat. Cărpineni, acesta prevede alternativele de dezvoltare a sistemului de iluminare ecologică în localitalitate, iluminarea străzilor principale ale localității cu stîlpi autonomi, cea mai fezabilă soluție este cea care include panourile solare. continua sa citesti…

troleu

Elaborarea (1)Planului de management de Mediu, (2)Planului de sanatate si securitate ocupationala, (3)Mecanismului de solutionare a reclamatiilor, (4)Planului de Disponibilizari, pentru Proiectul finantat de BERD si implelentat de RTEC privind procurarea a peste 100 troileibuze in mun Chisinau.

IMG_0171

EcoExpert SRL. a realizat în parteneriat cu Agenţia de dezvoltare Centru pentru elaborarea Proiectului de Execuţie pentru Magistrala de apeduct pentru 12 localităţi din Ungheni. În cadrul proiectului a fost constrută staţia de tratare a apei din Prut cu capacitatea de 2400m3/zi. continua sa citesti…

Snapshot_2014-01-10_154203

La inițiativa primăriei Vărzăreşti,r-nul Nisporeni, EcoExpert SRL a elaborat reţelele locale de canalizare cu conectarea la staţia de epurare existentă din or. Nisporeni.

lene

Studiul de fezabilitate este iniţiat la comanda Primăriei comunei Risipeni ce prevede alternative de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare pentru localităţile Risipeni şi Bocşa.

ciopi

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru reabilitarea reţelei de canalizare şi construcţia a două staţii de pompare în s. Ciopleni, r-nul Criuleni”. continua sa citesti…

DjVu Document

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie şi a devizului de cheltuieli pentru reabilitarea reţelei de apeduct şi construcţia unui Turn de apă de tip “Рожновсково” în s. Glinjeni, r-nul Făleşti. continua sa citesti…

onestistloniceni

Studiile de fezabilitate pentru Infrastuctura de Mediu în localităţile Solonceni, rn. Rezina şi Oneşti, rn. Străşeni urmăresc analizarea, identificarea şi prioritizarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea bună stării localităţilor în cauză, inclusiv îmbunătăţirea mediului ambiant. continua sa citesti…

rom

Elaborarea Proiectului de Execuţie “Proiectarea reţelei de apeduct in s. Lucăşeuca, com.Selişte r-ul Orhei ” a fost realizat de către compania Ecologie Expert. continua sa citesti…

Snapshot_2014-01-10_111109

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru reabilitarea reţelei de canalizare şi construcţia staţiei de epurare în s. Vălcineţ, r-nul Călăraşi continua sa citesti…

bard

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie precum și a devizului de cheltuieli pentru construcţia reţelei de apeduct în zona de nord-est a sat. Bardar, r-nul Ialoveni continua sa citesti…

EcoExpert a semnat un contract cu ”ASCOM GRUP” S.A. pentru elaborarea Proiectului de Execuţie ”Reţele interioare de alimentare cu apă şi canalizare în Liceul Internat-Republican de Arte Plastice IGOR VIERU”.
Proiectul în cauză prevede elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru reabilitatea şi reconstrucţia reţelelor interioare de alimentare cu apă rece şi caldă şi canalizare prevăzute în Liceul Internat-Republican de Arte Plastice „Igor VIERU”.

This project  provides the drawing up of the drawings and the elaboration of the cost estimate for the rehabilitation and reconstruction of the internal hot water and sewerage water supply networks provided by the „Igor VIERU” International High-School of Fine Arts.

DRUM

Compania EcoExpert a fost subcontractată de către FŞP ”Universinj” SRL şi KOCKS Consult pentru a prestă servicii de asistenţă la elaborarea Evaluărilor de Mediu pentru opt sectoare de drum naţional continua sa citesti…

tig

Proiectul în cauză a prevazut elaborarea desenelor de execuţie, elaborarea devizului de cheltuieli pentru construcţia reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare pentru obiectele sociale din s. Ţiganca, r-nul Cantemir.

costesti

EcoExpert SRL a semnat un contract cu GTZ (Biroul de Cooperare Tehnică a Germaniei), contractul prevedea elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru modernizarea şi construcţia staţiei de epurare din Duruitoarea Veche,  Costeşt,i r-nul Rişcani. A fost  prevăzută epurarea biologică ciclică cu capacitatea de 300 m3/zi în cadrul acestui proiect.

vorniceni

Potrivit studiului de fezabilitate privind alternativele de dezvoltare a sistemului de canalizare din s. Vorniceni, r. Străşeni a fost selectată alternativa optimă a sistemului de canalizare , iar proiectul detaliat a fost elaborat în consecință.

acum1

acum

Studiul de fezabilitate este iniţiat la comanda Primăriilor Manta şi Crihane Veche, Cahul şi prevede analiza alternativelor de dezvoltare a sistemului de canalizare pe baza schemelor zonelor umede construite în aceste localităţi.

nou

continua sa citesti…

EcoExpert a proiectat o rețea de canalizare de 400 m pentru institușiile sociale din localitate. Proiectul a inclus, de asemenea, proiectare stației de epurare a apelor uzate, a zonei de protecție sanitară și a rețelei de electricitate. De asemenea, s-au efectuat studii geologice și de mediu.

EcoExpert has designed a 400 m sewerage network for social institutions in the settlement. The project also included the design of wastewater treatment plant, sanitary protection area and electricity network. Also, there were conducted geological and environmental studies.

laborator vamal ultima varianta

ICS “Integrated Intelligent Solutions” SRL a apelat la serviciile EcoExpert pentru elaborarea Raportului de Evaluare a Impactului asupra Mediului al activităţilor de operare ale unui laborator vamal modernizat în cadrul programului UE-RM. continua sa citesti…

Schema reţelei în Pelinia

La începutul anului 2010 Departamentul Proiectare EcoExpert a finalizat proiectul care a prevăzut conectarea sondei arteziene cu turnul de apă tip „Рожновскoго”  şi reţeaua de distribuţie cu lungimea de 191 m. Proiectul apeductului pentru 300 locuinţe în satul Pelinia, Drochia a fost executat în conformitate cu tema de proiect cu acordul Primăriei Pelinia cu privire la planul cadastral.
continua sa citesti…

saci

Compania EcoExpert a elaborat Compartimentul Protecţia Mediului Înconjurător al proiectului „Deshidratarea Nămolului la Staţia de Epurare a mun. Chişinău cu utilizarea Metodei Geotube”. Proiectul a primit aviz pozitiv de la Expertiza Ecologică de Stat. Iniţiativa presupune deshidratare a nămolului din bazinele primare de la staţia de epurare a or. Chişinău prin metoda Geotube®. continua sa citesti…

Schema reţelei de apă

Schema reţelei de apă

În perioada noiembrie 2009 – ianuarie 2010, compania EcoExpert a fost contractată de către Întovărăşirea Pomicolă „La trei iazuri” care face parte din primăria Peresecina.

continua sa citesti…

sătucÎn perioada lunilor martie – mai 2010 EcoExpert a elaborate proiectul de execuţie “Alimentarea cu apă a satului Sătuc” primăria Pelinei din raionul Cahul. Proiectul de execuţie a fost o etapă premergătoare a unui proiect de finanţare către Fondul de Investiţii Sociale din Republica Moldova, beneficiarii acestui proiect sunt cei 111 locuitori ai satului din care: Barbati – 55 Femei – 56

Snapshot_2013-10-02_154932

În comun cu administraţia locală din Puţintei, r. Orhei a fost întocmit proiectul de execuţie pentru turnul de apă cu capacitatea de 25 m3 . Aprovizionarea se face din sonda arteziana aflată în partea de sud a localităţii. Proiectul a fost aprobat conform procedurilor la organele de verificare a statului. continua sa citesti…

Procesul de instalare

Pe data de 30 noiembrie 2009, în cadrul proiectului “Dezvoltarea reţelei de canalizare a obiectelor sociale în s. Chetrosu, Drochia” a fost începută instalarea staţiei de epurare a apelor.

La staţia de epurare au fost conectate obiectele sociale din sat Liceul, Grădiniţa, Primăria, Centrul Medical şi desigur Primăria. continua sa citesti…


Schema EuroPark

Primăria satului Țiganca, raionul Cantemir este comanditarul proiectului de EuroPark din localitate. Acest proiect a fost elaborat de către compania EcoExpert în termen de 2 săptămâni. La momentul acltual se caută un partener din România pentru participare la proiectele transfrontaliere. Sunt acceptate atât ONG-urile de mediu sau sociale ce activează în domeniul dezvoltării infrastructurii cât şi primăriile săteşti sau a oraşelor mici.

continua sa citesti…

Vizită în teritoriu

Compania “Ecologie-Expert” S.R.L. a fost nominalizată ca fiind câștigătoarea tenderului din 6 August 2008 pentru a elabora Studiul de Fezabilitate “Schema de aprovizionare cu apă potabilă și evacuarea apelor reziduale a localităților raionului Fălești”. Comanditarul studiului a fost Consiliul raional Făleşti. Scopul acestui studiu a fost stabilirea unei soluţii tehnice în realizarea lucrărilor prioritare pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în 67 de localităţi ale raionului Făleşti. continua sa citesti…

Consultări cu ONG

In perioada aprilie-august 2009 Directorul Executiv EcoExpert, Rodion Bajureanu,  a participat în calitate de expert local la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului  pe trei drumuri de importanţă internaţională din Moldova.

Studiul este realizat de consorţiul de companii URS/Nathan din SUA.

Corporaţia Provocările Mileniului (SUA) este finanţatorul acestui studiu în cadrul programului Compact.

continua sa citesti…

Problema apei potabile

Compania EcoExpert a întocmit proiectul de execuţie a reţelei de apeduct al satului Gornoe, Străşeni la comanda ONG Gura Văii. Proiectul a fost compus din toate principiile legale şi prevederile SNIP. Reţeaua din intravilanul s. Gornoe a avut lungimea de circa 1,5km şi a fost întocmită în 2 luni. continua sa citesti…

Coperta studiului

În perioada aprilie – iulie 2009 Compania EcoExpert a realizat Studiul de Fezabilitate de Mediu pentru localitatea Recea, raionul Străşeni.

Scopul Studiului a constituit în determinarea situaţiei reale şi a impactului potenţial asupra mediului înconjurător a activității antropice în localitate şi determinarea principalelor probleme sociale şi de mediu. Rezultatul studiului a fost oferirea soluţiilor fezabile pentru a fi implementate de comunitate în viitor. continua sa citesti…

Cărţi de mediu

Cu ocazia zilei de 6 iunie 2009 – Ziua Mondială a Mediului Compania EcoExpert a lansat 3 cărţi de specialitate. Aceste cărţi au fost lansate în cadrul proiectului “Dezvoltarea reţelei de canalizare pentru obiectele sociale a satului Chetrosu, raionul Drochia”. Proiectul a fost finanţat de către Fondul pentru Climă a Iniţiativei Central Europene (CEI) şi are scopul de a promova creşterea conştientizării populaţiei faţă de consumarea, protecţia şi importanţa apei; gestionarea durabilă a resurselor naturale; dezvoltarea şi implementarea PES, precum şi prevenirea poluării mediului odată cu dezvoltarea reţelei de canalizare pentru obiectele sociale a s. Chetrosu, r. Drochia.

continua sa citesti…

Logo Earth Hour 2009

EcoExpert se solidarizează cu Ora Planetei 2009, Ora în care toţi oamenii se unesc şi luptă împotriva încălzirii globale.

La ora 20.30, la data de 28 martie 2009, oraşe mari şi mici de pe întreg globul îşi vor stinge luminile pentru o oră – Ora Planetei – şi vor transmite în acest mod un mesaj global puternic că este posibil de acţionat împotriva încălzirii globale. continua sa citesti…

În vizită la primărie

În perioada 1-30 2010 septembrie EcoExpert a elaborat Planul Local de Acţiuni de Mediu pentru localitatea Chetrosu, r. Drochia la comanda primăriei satului Chetrosu.

Experţii companiei au efectuat vizite de documentare în teren în urma cărora a fost colectată informaţia necesară, au vizitat obiectele de importanţă pentru mediu şi cu posibil impact. Ulterior, a fost stabilită strategia de dezvoltare a planului local de acţiuni pentru mediu, priorităţile necesare şi căile de implementare. continua sa citesti…